T0994

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
372CompleteStructure predictioncaspT099458518 Jun 2018-
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  .
  sequence: MLSSFLMLSIISSLLTICVIFLVRMLYIKYTQNIMSHKIWLLVLVSTLIPLIPFYKISNFTFSKDMMNRNVSDTTSSVSHMLDGQQSSVTKDLAINVNQFETSNITYMILLIWVFGSLLCLFYMIKAFRQIDVIKSSSLESSYLNERLKVCQSKMQFYKKHITISYSSNIDNPMVFGLVKSQIVLPTVVVETMNDKEIEYIILHELSHVKSHDLIFNQLYVVFKMIFWFNPALYISKTMMDNDCEKVCDRNVLKILNRHEHIRYGESILKCSILKSQHINNVAAQYLLGFNSNIKERVKYIALYDSMPKPNRNKRIVAYIVCSISLLIQAPLLSAHVQQDKYETNVSYKKLNQLAPYFKGFDGSFVLYNEREQAYSIYNEPESKQRYSPNSTYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISGNENYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKDTYKYVGKTGTGIVNHKEANGWFVGYVETKDNTYYFATHLKGEDNANGEKAQQISERILKEMELI
  psipred: -HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------EE--------------------------EEEE-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHH------EEEEE-----HHHHHHHH-EEEEE---------HHHHHHHHHHH--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHH---------HHHH---HHHHHHHHHHHHH-----HHHHHHHHEEEHHHHHHHHHHHHHH-----------------HHHHHHHH-----EEEEEE----EEEEEE-----EEE--HHHHHHHHHHHHHH---EE----EE---------HH------HHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHH-----------------------HHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHH--------EEE-----EEE--EEEEEEEEEEEEE---EEEEEEEEE------HHHHHHHHHHHHHH----
  disopred: -----------------------------------------------------------------DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D--------------------
   tmhmm: ----TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT----------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js.


Predicted Domains

Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
547110.25comparative modeling1-34434419 Jun 2018
548210.96comparative modeling340-58524619 Jun 2018Baker Lab | Rosetta@home | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington