testspol

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
8332CompleteStructure prediction jsourimanttestspol122011 Sep 201915 Oct 2019
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  . 1000  . 1010  . 1020  . 1030  . 1040  . 1050  . 1060  . 1070  . 1080  . 1090  . 1100  . 1110  . 1120  . 1130  . 1140  . 1150  . 1160  . 1170  . 1180  . 1190  . 1200  . 1210  . 1220
  sequence: LCNNKLYLDILKVLKHLKTFFNLDNIDTALTLYMNLPMLFGGGDPNLLYRSFYRRTPDFLTEAIVHSVFILSYYTNHDLKDKLQDLSDDRLNKFLTCIITFDKNPNAEFVTLMRDPQALGSERQAKITSEINRLAVTEVLSTAPNKIFSKSAQHYTTTEIDLNDIMQNIEPTYPHGLRVVYESLPFYKAEKIVNLISGTKSITNILEKTSAIDLTDIDRATEMMRKNITLLIRILPLDCNRDKREILSMENLSITELSKYVRERSWSLSNIVGVTSPSIMYTMDIKYTTSTISSGIIIEKYNVNSLTRGERGPTKPWVGSSTQEKKTMPVYNRQVLTKKQRDQIDLLAKLDWVYASIDNKDEFMEELSIGTLGLTYEKAKKLFPQYLSVNYLHRLTVSSRPCEFPASIPAYRTTNYHFDTSPINRILTEKYGDEDIDIVFQNCISFGLSLMSVVEQFTNVCPNRIILIPKLNEIHLMKPPIFTGDVDIHKLKQVIQKQHMFLPDKISLTQYVELFLSNKTLKSGSHVNSNLILAHKISDYFHNTYILSTNLAGHWILIIQLMKDSKGIFEKDWGEGYITDHMFINLKVFFNAYKTYLLCFHKGYGKAKLECDMNTSDLLCVLELIDSSYWKSMSKVFLEQKVIKYILSQDASLHRVKGCHSFKLWFLKRLNVAEFTVCPWVVNIDYHPTHMKAILTYIDLVRMGLINIDRIHIKNKHKFNDEFYTSNLFYINYNFSDNTHLLTKHIRIANSELENNYNKLYHPTPETLENILANPIKSNDKKTLNDYCIGKNVDSIMLPLLSNKKLIKSSAMIRTNYSKQDLYNLFPMVVIDRIIDHSGNTAKSNQLYTTTSHQISLVHNSTSLYCMLPWHHINRFNFVFSSTGCKISIEYILKDLKIKDPNCIAFIGEGAGNLLLRTVVELHPDIRYIYRSLKDCNDHSLPIEFLRLYNGHINIDYGENLTIPATDATNNIHWSYLHIKFAEPISLFVCDAELSVTVNWSKIIIEWSKHVRKCKYCSSVNKCMLIVKYHAQDDIDFKLDNITILKTYVCLGSKLKGSEVYLVLTIGPANIFPVFNVVQNAKLILSRTKNFIMPKKADKESIDANIKSLIPFLCYPITKKGINTALSKLKSVVSGDILSYSIAGRNEVFSNKLINHKHMNILKWFNHVLNFRSTELNYNHLYMVESTYPYLSELLNSLTTNELKKLIKITGSLLYNFHNE
  spider3: --------EHHHH-------------HHHHHHHHH---------HHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHH-----HHHHHH---HHHHHHHHHHH----------HHHHHH-HHHH-------HHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHH-HHHHHHHHHHHH------HHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHH-HHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----HHHHH-----HHHHHHHHHHHHH-----EEEEE---HHHHH-------------------------------------E---------EEEE---HHHHHHHHHHH--EEEE-----HHHHHHHHHHHHH---HHHHH----------HEEEEE------EEE---------EEEEE---HHHH----------HHHHHHHHHHHHHHHHH--------------------------------HHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHH--H-----------HHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHHHHH------------------HHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHH--HHHHHHHHH-------------HHHHHHHHHHHH------EEEE-------HHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHH------EE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------HHHHHH-----------------------HHH-HH----------------------------EEEEE-------------------------------------HHH---------HHHHHHHHHHHHH--------EEEEE---HHHHHHHHHHH----EEEEE----------HHHHHHHHH--EE----------------HHHHHHHHHH------EEEEE--------HHHHHHHHHHHHHHHHHH-----EEEEEEE---HHHHHHHHHHHHH---EEEE-------EEEEEEE-----------HHHHHHHHHH------HHHHHHHHHHHHHH-----------HHHHHHHHHH-------H---HHH----HHHHHHHHHHHHHHHH-HHHHHH----------HHHHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHH----
 deepconcnf: -----------------EEEEE----HHHHHHHHH-----------HHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHH---HHHHHHHHHHH----------HHHHHH------------HHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHH---HHHHHHHHHHH------HHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHH-HHHHHHHHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------HHHHHHH----HHHHHHHHHHH-------EEE-------------------------------------------E-------EE---EEEEE--HHHHHHHHHHHHH---------HHHHHHHHHHHHH----HH------------EEEEE-------------------EEEEE----------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------------------------EEEE-HHHHHHHHH-------HHHHHHHHH--------------------------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------------------HHHHHHHHHHHHHHHH-------------HHHHHHHHHH-------HHHHHH--HHHHHHHHH-------------HHHHHHHHHHHH------EEEE------HHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHH------------EEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH----------------------------------------------------E--------------------EEEEEEE-----------EEE------EEEE------------------------HHHHHHHHHHH---------EEEEEE--HHHHHHHHHHHH----EEEE------------HHHHH----EEE----------------HHHHHHHHHH----EEEEEEEE-------HHHHHHHHHHHHHHHHHHH----EEEEE----HHHHHHHHHHHHHH---EEEE------EEEEEEEE-----------HHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHH-----------HHHHHHHHHH------------------EEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------HHHHHHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHH-----
  psipred: --------EE--------EE------HHHHHHHH----------HHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHH----HHHHHHH---HHHHHHHHHHH----------HHHHHH------------HHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------HHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHH----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----------------HHHHHHHHHHH-----EEEEE----HHHHH-----------------------------------------------EEE----HHHHHHHHHHH----------HHHHHHHHHHHHHH---HHHHH----------HHHH---------EE------HH-EEEEE---HHHHH--------EEEEHHHHHHHHHHHHHH---------EE--------------------------HHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHH--------HHHHHH-------HHHHHHHHHHHHHHHHH--------------------EEEE-HHHHHHHHHHHHHHHHHH-EEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHH------------HHHHHHHHHHHHH----EEEE---HHHHHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHHHHHHHH-----EEE--HHHHHHHHHHHHHHHHH---------------------------------------HH-------------------------------------EEEE-------------------------------------EEEEE-------HHHHHHHHHHH---------EEEEEEE-HHHHHHHHHHH-----EEEE------------HHHHHHH--EEE----------------HHHHHHHHHH------EEEEE--------HHHHHHHHHHHHHHHHHHH----EEEEEEE--HHHHHHHHHHHHHHH---EEE------EEEEEEE------------HHHHHHHHHH-------HHHHHHHHHHHHH-----------HHHHHHHHHH------------------HHHHHHHHHHHHHHH---HHHHHH-----EE-HHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHEEEEEE-----
  disopred: DDDDD--D----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DD----------------DDDDDDDDDD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDDDDDDDD----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DDD
   tmhmm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | View
Powered by 3Dmol.js.


Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
830411n/acomparative modeling1-1220122012 Sep 2019http://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2019 University of Washington