User input for job 11897

Modeling method AB only

Sequence

MSDRFVIWAPSMHNEPAAKCGYCHGNKGGNMDQLFALDSWAHRYMNKMDVVKIENCTIGSFVEHMDVATYDRMCNMGFRRSGKFLYKVDPLRNCCRLYTIRTAPQELNMTKELKKCISRFATRITSEDYCPAAVASSDFVGKIVNAEMNSKTFYTRFEPALYSEEKYHLFVKYQEKVHQDYNNSPKSFKRFLCDTPFGPEAVLGTQESWEQLNNWQRMKPGEKLKHMGPVHECYYYEGKLIAITVSDILPSGISSVYFIWDPDYSKWSLGKLSALRDLAIIQRTNLQYYYLGYYIEDCPKMNYKANYGAEVLDVCHSKYIPLKPIQDMISRGKLFVIGEEETKVTKELYLVDSETGRGEGFPTDNVVKYKNIAEEIYGVGGCAFKSANESALELKELYGIPYEEEDLDTIYHLKEHNGHAPNGIPNVVPGLLPLWELLDIMQSGKITDLEGRLFLFEIETEGIRPLINFYSEPPNVKKRICDVIRLFGFETCMKAVILYSEQMhttp://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2019 University of Washington