2019-11-09_00000165_1_11 Domain 1 Parse 1 Confidence: 0.42

Job IDStatusMethodUsernameTargetLengthDate (PST)Expiration Date (PST)
10841CompleteStructure predictioncameo2019-11-09_00000165_1_1111599 Nov 2019-
Domain IDDomainParseConfidence Modeling MethodModel SpanLengthDate (PST)
10832110.42comparative modeling1-105210529 Nov 2019
       1  .  10  .  20  .  30  .  40  .  50  .  60  .  70  .  80  .  90  . 100  . 110  . 120  . 130  . 140  . 150  . 160  . 170  . 180  . 190  . 200  . 210  . 220  . 230  . 240  . 250  . 260  . 270  . 280  . 290  . 300  . 310  . 320  . 330  . 340  . 350  . 360  . 370  . 380  . 390  . 400  . 410  . 420  . 430  . 440  . 450  . 460  . 470  . 480  . 490  . 500  . 510  . 520  . 530  . 540  . 550  . 560  . 570  . 580  . 590  . 600  . 610  . 620  . 630  . 640  . 650  . 660  . 670  . 680  . 690  . 700  . 710  . 720  . 730  . 740  . 750  . 760  . 770  . 780  . 790  . 800  . 810  . 820  . 830  . 840  . 850  . 860  . 870  . 880  . 890  . 900  . 910  . 920  . 930  . 940  . 950  . 960  . 970  . 980  . 990  . 1000  . 1010  . 1020  . 1030  . 1040  . 1050 
  sequence: MFVLLVAYALLHIAGCQTTNGLNTSYSVCNGCVGYSENVFAVESGGYIPSDFAFNNWFLLTNTSSVVDGVVRSFQPLLLNCLWSVSGLRFTTGFVYFNGTGRGDCKGFSSDVLSDVIRYNLNFEENLRRGTILFKTSYGVVVFYCTNNTLVSGDAHIPFGTVLGNFYCFVNTTIGTETTSAFVGALPKTVREFVISRTGHFYINGYRYFTLGNVEAVNFNVTTAETTDFFTVALASYADVLVNVSQTSIANIIYCNSVINRLRCDQLSFYVPDGFYSTSPIQSVELPVSIVSLPVYHKHMFIVLYVDFKPQSGGGKCFNCYPAGVNITLANFNETKGPLCVDTSHFTTKYVAVYANVGRWSASINTGNCPFSFGKVNNFVKFGSVCFSLKDIPGGCAMPIVANWAYSKYYTIGTLYVSWSDGDGITGVPQPVEGVSSFMNVTLDKCTKYNIYDVSGVGVIRVSNDTFLNGITYTSTSGNLLGFKDVTKGTIYSITPCNPPDQLVVYQQAVVGAMLSENFTSYGFSNVVELPKFFYASNGTYNCTDAVLTYSSFGVCADGSIIAVQPRNVSYDSVSAIVTANLSIPSNWTISVQVEYLQITSTPIVVDCSTYVCNGNVRCVELLKQYTSACKTIEDALRNSARLESADVSEMLTFDKKAFTLANVSSFGDYNLSSVIPSLPTSGSRVAGRSAIEDILFSKIVTSGLGTVDADYKNCTKGLSIADLACAQYYNGIMVLPGVADAERMAMYTGSLIGGIALGGLTSAVSIPFSLAIQARLNYVALQTDVLQENQKILAASFNKAMTNIVDAFTGVNDAITQTSQALQTVATALNKIQDVVNQQGNSLNHLTSQLRQNFQAISSSIQAIYDRLDPPQADQQVDRLITGRLAALNVFVSHTLTKYTEVRASRQLAQQKVNECVKSQSKRYGFCGNGTHIFSIVNAAPEGLVFLHTVLLPTQYKDVEAWSGLCVDGTNGYVLRQPNLALYKEGNYYRITSRIMFEPRIPTMADFVQIENCNVTFVNISRSELQTIVPEYIDVNKTLQELSYKLPNYTV
  spider3: --EEEEE---EEEEEEE-----EEEEE--------HHHEEE-----E---------EEEE------EEEEEEE----EEEEEEE---------EEEE------------------EEEEEEEE------EEEEEEE---EEEEEEE-------------------EEEEEEEE-----EEEEEEE----EEEEEEE---EEEE--EEEEEE--EEEEEEEEEEE-----EEEEEEE--EEEEEEE--EEEEEEE-------EEEEE---------E-----------EEEEE------EEEEEEEEEEE--------EEE------------------EEEE--EEEEEEEEEE-----EEEEEE-------HHHH----EE-EEEEE--------EEEEEEE------EEEEEEEEEEE---EEEEE------EEE--EEEE-EEEEEEE--EEEEEEEEE-----EEEEEEE-----EEEEE------EEEE-------EEEEE--EEEEEEEE----------EEE---EEEEE---------EEEEE--EE-----EEEE------------EEEEEEEE---EEEEEEEEEEEEEE--EEE-HHHH-----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEE-----EEEE--------HHHH---------------EHHHHHH-EEE--------HHHHHH-----HHHHHHHHHH-----------HHHHHHHHHHHHHHHHH-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-------------EEEEE-------EEEEEEEE----EEEEEEEEEEEE----EEEE----EEEEEE--EEEEEE----------HHHHEEEEEEEEEEEE--HHH--------------HHHHHHH------
 deepconcnf: -EEEEE----EEEEEEE----EEEEEE-----------EEE---------------EEEEE----EEEEEEEE---EEEEEEEE--------EEEEE------------------EEEEEEEEE----EEEEEEEE--EEEEEEEE-------------------EEEEEEEEE-----EEEEEE------EEEEE---EEEE--EEEEEE--EEEEEEEE-------EEEEEEE--EEEEEEEE--EEEEEEEE------EEE---EEE----EEE----------EEEEEE------EEEEEEEEEE-----------------------------EEE----EEEEEEEEE----EEEEEEE------------------EEEEEE---------EEEEE------EEEEEEEEEE----EEEEE-----------EEEE---EEEEEEE----EEEEEE-----EEEEEE-----EEEEEE-----EEEE-------EEEEE--EEEEEEE-----------EEE--EEEEEE---------EEEEEEEEE----EEEEE------------EEEEEEE----EEEEEEEEEEEEE---EEEE---EE----HHHHHHHHHHH---HHHHHHHHHHHH---HHHHHHH------EEEE----------------------------HHHHHHH-EEEE--------------------------EE--EEE------HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHH--EEEE-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH------EE-----EEEEEEE----EEEEEEEEE----EEEEEEEE---------EEEE---EEEEEE--EEEEEE-------------EEEEEE-EEEEEEE----HHHH------HHHHHHHHHHH------
  psipred: --EEEEE---EEEEEEE-----EEE-------------EEE---------------EEEE----EEE--EEEE----EEE-------------EEEE-----------------EEEEEEEE--------EEEEEE---EEEEEEE-------------------EEEEEEEE-----EEEEEE------EEEEEEE--EEEE--EEEEEE--EEEEEEEEE-------EEEEEEE--EEEEEE----EEEEEE-----HHEEE------------------------EEEE------EEEEEEEEEEEE-------EE------------------EEEE----EEEEEEEEE-----EEEEEE-------HHH-----EE-EEEEE--------EEEEEE-------EEEEEEEEEEE---EEEE-------EEE--EEEE-----EEEE----EEEEE-----EEEEEEEE-----EEEEE------EEEEE------EEEEE--EEEEEEE----------EEEE---EEEEE---------EEEE--EEE-----EEEE-------------EEEEEEE---EEEEEEEEEEEEE---EEEE--EEE----HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-----EEEEEE-------EEEE---------------HHHHH---EEEE-------HHHHHHH----HHHHHHHHH---EEE------HHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH--------EE----EEEEE-------EEEEEEE-----EEEEEEEEEEEE---EEEEEE---EEEEEE--EEEEE-HH-----------EEEE-----EEEE--HHH------------HHHHHHHHH------
| | View
Powered by 3Dmol.js.


Alignment cluster 1 [ RosettaCM constraints ]

Powered by MSAViewerhttp://www.bakerlab.org | Contact | Terms of Service
©2020 University of Washington